Søg på tradium.dk

Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy

Lær at arbejde med epoxy og isocyanater på en sundhedsmæssig forsvarlig måde i forhold til dig selv og dine omgivelser.

 
 

Er du i arbejde?


Ja Nej

Målgruppe

Kurset henvender sig til medarbejdere, som arbejder med epoxy og isocyanater. Du skal være fyldt min. 18 år, medmindre du har en uddannelsesaftale (læreplads). Du skal være sikker på, at du ikke lider af allergi eller overfølsomhed over for epoxy eller isocyanater, astma, kronisk lungelidelse eller kraftig håndsved (hyperhidros manuum).

Mål

Efter kurset kan du ved arbejde med epoxy og isocyanater sikre at arbejdet følger Arbejdstilsynets gældende vejledningsmateriale for arbejde med stoffer og materialer samt epoxy og isocyanater, indtil stofferne og materialerne er udhærdede, og faren for sundhedsfarlige påvirkninger er ophørt.

Du lærer følgende:

 • at vælge og anvende de rigtige værnemidler og evt. andre sikkerhedsforanstaltninger vha. blandt andet brugsanvisning, sikkerhedsdatablade og evt. kodenummer.
 • at påføre og aftage samt anvende personlige værnemidler; herunder handsker, åndedrætsværn og arbejdsdragter på en sådan måde, at hud og hænder samt omgivelser ikke bliver forurenet med epoxy og isocyanater og luftveje ikke bliver udsat for aerosoler, gasser og dampe.
 • at identificere sundhedsrisici i forbindelse med arbejdets udførelse.
 • at udvise kendskab til arbejdsmiljølovgivningens generelle forebyggelsesprincipper, herunder indsigt i substititutionsprincippet og dets anvendelse.
 • at identificere arbejdssituationer, der er omfattet af forbud, herunder skal kursisten have kendskab til forbuddet mod at sprøjtepåføre epoxy og isocyanater uden for sprøjtekabiner og lign.
 • at sikre sig, at der er opsat advarselstavle og evt. anden signalgivning, imens arbejdsopgaverne udføres.
 • at sørge for, at andre beskæftigede end de, der udfører arbejdet med stofferne og materialerne, ikke opholder sig så nær arbejdet, at de kan blive udsat for sundhedsfarlig påvirkning.
 • at anvende hygiejniske forholdsregler og velfærdsforanstaltninger korrekt i forbindelse med arbejdets udførelse.
 • at være i stand til at yde førstehjælp og akut uheldshåndtering ved kontakt med epoxy og isocyanater, herunder bruge nødbruser og øjenskylleudstyr.
 • at håndtere farligt affald, herunder bortskaffe brugt emballage, handsker og dragter sikkerheds-, sundheds- og miljømæssigt forsvarligt, så ingen kan få rester af ikke fuldt udhærdet epoxy og isocyanater på hud og hænder.

Uddannelsen skal gennemføres som en vekselundervisning med lige dele teori og praktiske opgaver.

Du skal uanset faglig relation kunne forholde dig til både små og store mængder epoxy, harpikser og isocyanater.

I den teoretiske del skal der lægges særlig vægt på, at du kan læse brugsanvisninger/sikkerhedsdatablade og MAL-koder, så du fx kan aflæse produktets grad af farlighed og foretage korrekt valg af værnemiddel og evt. andre sikkerhedsforanstaltninger ud fra produktets egenskaber. 

I den praktiske del skal der indgå øvelser i korrekt brug af værnemidler, herunder korrekt på- og aftagning af værnemidler, så du eller andre ikke bliver kontamineret samt øvelser i arbejdspladsindretning, produkthåndtering samt førstehjælp og akut uheldshåndtering.

Uddannelsen indeholder de emner, der er nødvendige for, at deltagerne kan tilegne sig de kvalifikationer, som kræves i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1793 af 18. december 2015 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser), bilag 3.

Personer med visse diagnoser er underlagt særligt forbud mod at arbejde med epoxy og isocyanater ifølge Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1793 af 18. december 2015, bilag 3.

Forbuddet lyder som følger:

 • Personer, der har eksem eller konstateret epoxyallergi, må ikke arbejde med epoxyholdige materialer.
 • Personer, der lider af astma eller eksem samt personer, som har konstaterede lungelidelser eller konstateret hud- eller luftvejsallergi over for isocyanater, må ikke arbejde med isocyantholdige materialer.
 • Personer med kraftig håndsved (hyperhidrosis manuum) må ikke arbejde med hverken epoxy- eller isocyantholdige materialer.

Eksamen

Uddannelsesstedet skal udstede et uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i uddannelsens målformulering.

 
 

Tilmeld dig forløbet


Ledige hold


Kontakt os for oprettelse
 

Kontakt


Kursussekretær
T 87 11 85 13   E vn@tradium.dk
A Blommevej 40, 8930 Randers NØ
 

Fag til kurset