Søg på tradium.dk

Voksen- og efteruddannelse

Betingelser for AMU kurser

Uddannelsesvilkår og deltagerbetingelser for AMU-kurser ved Tradium.

Kursist på voksen- og efteruddannelse
 
 
 
Aktiv 20 Betingelser
 

Vilkår og betingelser


AMU

AMU-arbejdsmarkedsuddannelse

AMU-uddannelser har til formål at imødekomme ufaglærtes og faglærtes behov for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Uddannelserne inden for AMU er kompetencegivende og kan indgå i uddannelsesstrukturer, som giver anerkendte kompetencer på arbejdsmarkedet og kan give merit til de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser (EUD).

 

AMU-Målgruppe

Alle med behov for voksen- og efteruddannelse kan deltage i en AMU-uddannelse. Staten yder tilskud til deltagere, der er i den direkte målgruppe til AMU, hvilken defineres som:

  • Medarbejdere, hvis højeste uddannelsesniveau svarer til en erhvervsuddannelse
  • Medarbejdere med en videregående uddannelse, som ikke har været anvendt de seneste 5 år
 

Deltagerbetaling

Deltageren (eller dennes virksomhed) betaler før AMU-uddannelsens start den deltagerbetaling, der fremgår af kurset. 

Deltagere med en videregående eller højere uddannelse kan deltage på et AMU-kursus mod en højere deltagerbetaling, idet der ikke ydes statstilskud hertil. Læs mere herom på voksenuddannelse.dk

 

Tilmelding

For virksomheder

I henhold til gældende regler skal virksomheder og selvstændige selv tilmelde deres medarbejdere AMU-kurser på voksenuddannelse.dk.

For ledige

Er du ledig, kan enten dit jobcenter eller du selv (efter aftale med jobcentret) tilmelde dig et kursus ved at kontakte Tradiums kursussekretærer.

 

Afbudsgebyrer

Afbuds-, udeblivelses og frameldelsesgebyrer

For virksomheder: Tradium forbeholder sig retten til at opkræve gebyr ved afbud, udeblivelse og framelding. Ved udeblivelse fra kursets 1. dag betales 2.500,- for kurser med en varighed til og med 37 lektioner. For kurser med en varighed på mere end 37 lektioner betales 3.500,-.

Ved framelding senere end 1 uge før kursets første dag betales 1.500,- for kurser med en varighed til og med 37 lektioner. For kurser med en varighed på mere end 37 lektioner betales 2.500,-.

Overdrages kursuspladsen til en anden deltager bortfalder gebyret, samt ligeledes hvis arbejdsgiveren dokumenterer, at udeblivelse eller framelding skyldes forhold i medarbejderens ansættelsesforhold. Endeligt bortfalder gebyret, hvis uddannelsen aflyses på uddannelsesstedets foranledning.

 

VEU

VEU-godtgørelse/lønrefusion

For kursister, der på uddannelsestidspunktet er i beskæftigelse og som modtager løn under uddannelse, kan der søges om VEU-godtgørelse ifølge gældende regler. Godtgørelsen svarer til højeste dagpengesats. Læs evt. mere på veug.dk

Forudsætningen for at få udbetalt VEU er, at kursisten hører ind under AMU-målgruppen (se afsnittet "AMU-målgruppe").

Ansøgning om VEU-godtgørelse sker på voksenuddannelse.dk og gøres af arbejdsgiveren senest 4 uger efter sidste kursusdag.

 

Kost og logi

Når den samlede daglige transport til Tradium er over 120 km, er der mulighed for at søge om tilskud til kost og logi efter retningslinjer udarbejdet af arbejdsmarkedsstyrelsen. Læs mere på retsinformation.dk

 

Kursusbevis

AMU-uddannelser afsluttes med en prøve, hvilket er med til at tydeliggøre, hvad man har lært på uddannelsen. Når prøven bestås, udstedes der et uddannelsesbevis.

 

Evaluering

Alle, der deltager i et AMU-kursus, bliver bedt om at vurdere deres uddannelse i "Vis Kvalitet". Besvarelserne bliver registreret i et landsdækkende system, som er tilgængeligt på viskvalitet.dk

 

Særlige kurser

Særligt tilrettede kurser

Tradium tilrettelægger gerne kurser eller forløb specielt målrettet din virksomhed. Kontakt vores konsulenter på tel. 7011 1010 eller info@tradium.dk for at høre mere.

 

Vil du på kursus?

Tradium tilbyder AMU-kurser inden for mange arbejdsområder og brancher. Kom på kursus i alt fra anretning i køkkenet til regnskab og transport.

Find dit næste kursus